Povinně zveřejňované informace

 

1. Název

Mateřská škola, Praha 10, Parmská 388

2. Důvod a způsob založení

Mateřská škola vznikla schválením zřizovací listiny mateřské školy s účinností od 1. 1. 2006 podle §89 odst. 1 písm. k) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění , §179 odst. 1 písm. a) zákona561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), v platném znění, § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Účelem mateřské školy je pečovat o všestranný rozvoj osobnosti dětí v rozsahu, který pro mateřské školy vyplývá z § 33 a § 3, 4, 5 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

3. Organizační struktura

Mateřská škola je pavilónového typu, disponuje pěti třídami pro 140 dětí. Škola má vlastní školní kuchyň, využívá vlastní zahradu.

Provoz mateřské školy je od 6,30 – 17,00 hod.

4. Kontaktní spojení

Mateřská škola, Praha 10, Parmská 388
Parmská 388
109 00 Praha 10
Tel.: 274865950
E-mail: msparmska@seznam.cz

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Mateřská škola, Praha 10, Parmská 388
Parmská 388
109 00 Praha 10

4.2 Adresa pro osobní návštěvu

Mateřská škola, Praha 10, Parmská 388                                                                                                                            
Parmská 388
109 00 Praha 10

 

4.3 Úřední hodiny

Pondělí 8,00 – 14, 00 hod

4.4 Telefonní čísla

hospodářka a ředitelka školy: 274865950
školní jídelna: 274865950

4.5 Adresa internetové stránky

O škole

4.6 Datová schránka

ID datové schránky: dfnukuv

5. Případné platby lze poukázat na účet

Číslo účtu: 2000891359/0800

6. IČO

IČO: 47610182

7. Dokumenty

7.1 Seznam hlavních dokumentů

Zřizovací listina

7.2 Rozpočet

viz webové stránky

 

8. Žádosti o informace

Získat informace, podávat žádosti, stížnosti, návrhy, podněty atd., lze písemně nebo elektronicky skrz datovou schránku.

Přehled žádostí za rok 2020

1. Žádost o poskytnutí informací ke kamerovému systému
   

 

9. Příjem žádostí a dalších podání

viz. bod 8.

10. Opravné prostředky

Opravný prostředek proti rozhodnutí Mateřské školy lze podat pouze písemně na adresu:

            Mateřská škola, Praha 10, Parmská 388

            Parmská 388

            109 00 Praha 10

nebo datovou schránkou.

 

V odvolání musí být uvedeno jméno a adresa žadatele, jednací číslo rozhodnutí a proti čemu se žadatel odvolává.

Lhůta pro podání opravného prostředku je uvedena v poučení příslušného rozhodnutí.

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb. lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto rozhodnutí.

Speciální formulář pro podání opravného prostředku není vydán.

 

11. Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat

Speciální formuláře nejsou organizací předepsány.

Formuláře najdete např. na webu Portál veřejné správy.

 

12. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Popisy postupů publikuje Portál veřejné správy.

 

13. Předpisy

13.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

vzdělávání (školský zákon),

Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku

Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími

potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 274/2009 Sb., o školských zařízeních

Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a

o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě,

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

 

Znění právních předpisů naleznete na Portálu veřejné správy dále také ve Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv vedených MVČR a právo EU je k dispozici ve službě EUR-Lex

 

14. Úhrady za poskytování informací

14.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Využíván ceník zřizovatele – Městská část Praha 15.

 

14.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Aktuální ceník naleznete na webových stránkách zřizovatele.

15. Licenční smlouvy

16. Výroční zprávy

2019 VYROCNI ZPRAVA PODLE 106

2020 VYROCNI ZPRAVA PODLE 106